Contacts

iACT

INDEA (Campus 5)
Rua das Olhalvas
2414 – 016 Leiria – PORTUGAL (GPS: 39.743593,-8.792099)
Tel._ (+351) 244 845 051
Fax_ (+351) 244 845 059
indea@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt